اطلاعیه به کارگیری یک نفر نیروی مرد به عنوان نگهبان

اطلاعیه به کارگیری یک نفر نیروی مرد به عنوان نگهبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر نیروی مرد به عنوان نگهبان اقدام نماید.

لذا کسانیکه تمایل به همکاری دارند میتوانند با رعایت شرایط زیر حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/12/09 ضمن تکمیل فرم پیوست به امور اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، به نشانی کرمان، شهرک شهید باهنر، خیابان بحرالعلوم، روبروی بحرالعلوم 11 تحویل نمایند.آخرین مطالب