دوازدهمین جلسه بررسی دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های معماری

دوازدهمین جلسه بررسی دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوازدهمین جلسه بررسی دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های معماری هماهنگ با سایر رشته ها به همراه چک لیست های مربوطه در کارگروه معرفی شده توسط کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان تشکیل شد. در آینده ای نزدیک و پس از تصویب دستورالعمل تهیه شده در هیات مدیره، شاهد تحول در حوزه ی طراحی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز خواهیم بود.آخرین مطالب