دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسان مهرماه99

دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسان مهرماه99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کنندگان رشته های معماری(نظارت و اجرا)، عمران(محاسبات، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی(نظارت و طراحی)، تاسیسات مکانیکی(نظارت و طراحی)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک که نمره آنها در آزمون مهرماه99، حداکثر دو نمره از حدنصاب اعلام شده کمتر باشد(نمره های 48 و 49)، به ازاء هر یک نمره کسری، درصورت شرکت در یک دوره آموزشی مصوب شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و قبولی در آزمون پایان دوره و گرفتن گواهینامه تا پایان اسفند1400، قبول آزمون مهرماه99 به شمار می روند.(تاریخ گواهینامه آموزشی باید قبل از تاریخ 1401/01/01 باشد.)

در صورتی که شرکت کنندگان آزمون در صلاحیت های مختلف، شامل محاسبات یا طراحی، نظارت و اجرا، مشمول این دستورالعمل شده باشند، دوره های آموزشی گذرانده شده در هر صلاحیت باید از دوره های آموزشی صلاحیت دیگر، متمایز باشد.

برای رشته های معماری(اجرا) و عمرا(اجرا)، دوره های آموزشی این دستورالعمل علاوه بر دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحبت اجرا(76 ساعته و دوره HSE) است.

این دستورالعمل فقط به آزمون مهرماه 99 مربوط است.

 

 آخرین مطالب