اطلاعیه کمیسیون تخصصی برق

اطلاعیه کمیسیون تخصصی برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه مهم

بنا به پیشنهاد کمیسیون تخصصی برق و تصویب هیات مدیره مقرر گردید تا پایان اردیبهشت ماه 1400 نقشه­ ها و جزئیات اجرایی همبندی اصلی اسکلت ساختمان با مهر و امضاء  طراح پروژه ملاک عمل ناظر مربوطه قرار گیرد.

توجه:

1- در صورتیکه با توجه به نظر ناظر مربوطه مطابق مبحث13 مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل همبندی اصلی، اشکالات یا نواقصی در نقشه­ های و جزئیات اجرایی ارائه شده وجود داشته باشد، طراح مکلف به بررسی و در صورت لزوم اصلاح خواهد بود.

2- در زمان ارائه نقشه­ های تاسیسات برقی به سازمان، کنترل­ کنندگان نیز نقشه­ های فوق را مورد بررسی قرار می­دهند.آخرین مطالب