شماره تلفن های سازمان

شماره تلفن های سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن تشکر از مراجعین محترم برای همکاری در جهت رعایت محدودیت های اعلامی ستاد مبارزه با کرونا، در صورت نیاز به ارتباط با سازمان، از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید:بازرسی گاز


32141337


کنترل مقررات ملی ساختمان


32141338-40


آموزش


32141341


عضویت


32141342


نقشه برداری


32141343


پروانه اشتغال


32141344


نظارت و بازرسی فنی ساختمان


32141345


سایر واحدها

 

31244600


 

 آخرین مطالب