اطلاعیه مربوط به چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی

اطلاعیه مربوط به چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به اینکه حسب مصوبه هیات مدیره تحویل "چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی (ویرایش 2)" به همراه نقشه های تاسیسات برقی از تاریخ 1399/08/01 در سطح استان لازم الاجراست، طراحان محترم بایستی در زمان تحویل مدارک طراحی، موارد زیر را رعایت نمایند.

1- در زمان تحویل نقشه ها، تاریخ تحویل نقشه به سازمان و توسط واحد مربوطه کنترل شود.
2- محل های مربوط به مشخصات پروژه در تمام صفحات چک لیست بایستی توسط طراح تکمیل گردد و همچنین صفحه آخر چک لیست باید دارای مهر و امضای مهندس طراح باشد.
3- تمامی بندهای چک لیست بایستی در بخش مربوط به طراح تکمیل شود.
4- نقشه ها صرفا توسط مهندس طراح به سازمان تحویل داده شوند.