اطلاعیه

اطلاعیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبق دستور مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به استناد ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت(اجرا) بوده و به امضای او رسیده است، خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضا یا تعهد کرده است، نخواهد بود. هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیرعامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است.