احکام اعضای کمیسیون تخصصی عمران سازمان اعطا شد

احکام اعضای کمیسیون تخصصی عمران سازمان اعطا شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با معرفی هیأت‌مدیره، احکام اعضای کمیسیون تخصصی عمران سازمان اعطا شد.


در این مراسم ضمن تقدیر از اعضای سابق، آقایان مهندس حاج‌سیدعلیخانی، مهندس علیرضا اصفهانی، مهندس علی اصفهانی، دکتر مهدی مومنی، دکتر فرشاد مهرابی، مهندس ناصر لطفی و مهندس بلوچی به عنوان اعضای جدید کمیسیون عمران، حکم خود را دریافت کردند.
در این جلسه، اعضا بر کاهش مدت زمان و ایجاد وحدت رویه برای جلوگیری از اِعمال سلیقه در فرایند کنترل تاکید کردند.