بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت


زمان: پنج شنبه ۱۰مهر
ساعت: 10:00
مکان:
خیابان مطهری
جنب بیمارستان راضیه فیروز
کوچه‌ سازمان تبلیغات
ظرفیت ۴۰ نفر 
۴ رشته


آخرین مطالب