دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها

دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه مهندسان نقشه­ برداری داراي پروانه اشتغال

دوره آموزشی "نـحـوه ارائـه خـدمـات نـقـشـه ­بـرداری در طـراحـی و نـظـارت سـاخـتـمـان­هـا"

 

ردیـف

عـنـوان دوره

نام گروه

سـاعـت بـرگـزاری

تـاریـخ بـرگـزاری

1

نـحـوه ارائـه خـدمـات نـقـشـه­بـرداری در طـراحـی و نـظـارت سـاخـتـمـان­هـا

اول

10 مهر ساعت 17:00 الی 20:00

و 11 مهر ساعت 16:00 الی 19:00

پـنـجـشـنـبـه 99/07/10

و

جمعه 99/07/11

2

نـحـوه ارائـه خـدمـات نـقـشـه­بـرداری در طـراحـی و نـظـارت سـاخـتـمـان­هـا

دوم

12 مهر ساعت 17:00 الی 20:00

و 13 مهر ساعت 16:00 الی 19:00

شـنـبـه 99/07/12

و

یـکـشـنـبـه 99/07/13

3

نـحـوه ارائـه خـدمـات نـقـشـه­بـرداری در طـراحـی و نـظـارت سـاخـتـمـان­هـا

سوم

ساعت 16:00 الی 19:00

پـنـجـشـنـبـه 99/07/17

و

جمعه 99/07/18

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت­نـام بـه سـامـانـه مـهـنـدسـیـن مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     دوره بـه صـورت حـضـوری و در صـورت بـه حـد نـصـاب رسـیـدن بـرگـزار مـی­گـردد.

3-     بـرای ارائـه خـدمـات نـقـشـه­بـرداری، حـضـور در ایـن دوره الـزامـی مـی­بـاشـد.

4-     مـحـل بـرگـزاري دوره سـاخـتـمـان شـمـاره 2 سـازمـان، واقـع در شـهـرک لالـه، خـیـابـان شـهـیـد زریـسـفـی 8، سـالـن آمـوزش مـي­بـاشـد.

5-     بـه هـمـراه داشـتـن کـارت شنـاسـایی بـرای شـرکـت در دوره الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب