تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره­هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در مـهـر و آبـان­مـاه 1399 (گروه A)

 

ردیـف

عنوان دوره

گروه

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی پـي­هـاي سـطـحـي

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

یـکـشـنـبـه

99/07/06

یـکـشـنـبـه

99/07/06

یـکـشـنـبـه

99/07/06

2

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي فـولادي (1)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

سه شنبه

99/07/08

سه شنبه

99/07/08

سه شنبه

99/07/08

3

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

چـهـارشـنـبـه

99/07/09

چـهـارشـنـبـه

99/07/09

چـهـارشـنـبـه

99/07/09

4

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

دوشـنـبـه

99/07/14

دوشـنـبـه

99/07/14

دوشـنـبـه

99/07/14

5

نـكـات اجـرايـي سـازه­هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك­كـاري و نـمـاسـازي

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

یـکـشـنـبـه

99/07/20

یـکـشـنـبـه

99/07/20

یـکـشـنـبـه

99/07/20

6

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

دوشـنـبـه

99/07/21

دوشـنـبـه

99/07/21

دوشـنـبـه

99/07/21

7

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

چـهـارشـنـبـه

99/07/30

چـهـارشـنـبـه

99/07/30

چـهـارشـنـبـه

99/07/30

8

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي سـاخـتـمـان (1)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/08/01

پـنـجـشـنـبـه

99/08/01

پـنـجـشـنـبـه

99/08/01

9

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

جـمـعـه

99/08/02

جـمـعـه

99/08/02

جـمـعـه

99/08/02

10

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

سـه­ شـنـبـه

99/08/06

سـه ­شـنـبـه

99/08/06

سـه­ شـنـبـه

99/08/06

11

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

A

عـمـران و

معماري

اجرا

3

9:00

چـهـارشـنـبـه

99/08/07

چـهـارشـنـبـه

99/08/07

چـهـارشـنـبـه

99/08/07

 

 تـوجـه:

1-   دوره آمـوزشـی و آزمـون پـایـانـی هـر دو آنـلایـن مـی­بـاشـنـد.

2-     گروه شما توسط واحد آموزش اطلاع داده خواهد شد.

 

 

 

 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان كرمانآخرین مطالب