جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تاسیسات برقی ساختمان ها

جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تاسیسات برقی ساختمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تأسیسات برقی ساختمان ها، پنجشنبه سیزدهم شهریور برگزار شد.آخرین مطالب