روز عرفه

روز عرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز عرفه روزی است كه حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر، و  از همه اوقات خشمناک تر است. پس در این روز  اهل ایمان زیر آسمان روند و اعتراف و نزد حق تعالی به گناهان خود اقرار كنند  تا سعادتمند گردند به ثواب عرفات، و گناهانشان آمرزیده شود و مشغول گردند به اعمال و ادعیه عرفه، باشد که به خدا نزدیک تر شوند.آخرین مطالب