تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در مرداد-شهریور و مهرماه 1399

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در مرداد-شهریور و مهرماه 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در مرداد، شهریور و مهرماه 1399

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك­كـاري

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

13:00

چـهـارشـنـبـه

99/05/08

پـنـجـشـنـبـه

99/05/09

پـنـجـشـنـبـه

99/05/09

2

سـاخـتـمـان­هـاي هـوشـمـنـد 1

برق

نظارت و طراحي

پایه3به2

13:00

یـکـشـنـبـه

99/05/12

دوشـنـبـه

99/05/13

دوشـنـبـه

99/05/13

3

مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/05/16

جـمـعـه

99/05/17

یکشنبه

99/05/19

ساعت 13:00

4

اجـراي سـاخـتـمـان­هـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

14:00

دوشـنـبـه

99/05/20

سـه­شـنـبـه

99/05/21

سـه­شـنـبـه

99/05/21

5

مـقـررات و تـدابـیـر فـنـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2

23 مرداد ساعت 13:00 و 24 مرداد ساعت 9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/05/23

جـمـعـه

99/05/24

جـمـعـه

99/05/24

6

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

14:00

یـکـشـنـبـه

99/05/26

دوشـنـبـه

99/05/27

دوشـنـبـه

99/05/27

7

مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه هـاي نـگـهـبـان

عمران

نظارت

پایه3به2

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/05/30

جـمـعـه

99/05/31

جـمـعـه

99/05/31

8

قـالـب­بـنـدی و قـالـب­بـرداری

عمران

نظارت

پایه3به2

14:00

یـکـشـنـبـه

99/06/02

دوشـنـبـه

99/06/03

دوشـنـبـه

99/06/03

9

مـعـمـاري زمـيـنـه­گـرا در بافـتـهـا

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/06/06

جـمـعـه

99/06/07

جـمـعـه

99/06/07

10

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك­كـاري

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

13:00

سـه­شـنـبـه

99/06/11

چـهـارشـنـبـه

99/06/12

چـهـارشـنـبـه

99/06/12

11

روش­هـاي تـهـويـه گـرم و سـرد بـا هـوا و تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي در فـضـاهـاي پـرجـمـعـيـت

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/06/13

جـمـعـه

99/06/14

چهارشنبه

99/06/19

ساعت 15:00

12

اجـراي سـاخـتـمـان­هـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

14:00

یـکـشـنـبـه

99/06/16

دوشـنـبـه

99/06/17

دوشـنـبـه

99/06/17

13

مـقـررات و تـدابـیـر فـنـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2

20 شهریور ساعت 13:00 و 21 شهریور ساعت 9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/06/20

جـمـعـه

99/06/21

جـمـعـه

99/06/21

14

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

14:00

یـکـشـنـبـه

99/06/23

دوشـنـبـه

99/06/24

دوشـنـبـه

99/06/24

15

تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

26 شهریور ساعت 13:00 و 27 شهریور ساعت 9:00

چـهـارشـنـبـه

99/06/26

پـنـجـشـنـبـه

99/06/27

پـنـجـشـنـبـه

99/06/27

16

قـالـب­بـنـدی و قـالـب­بـرداری

عمران

نظارت

پایه3به2

14:00

سـه­شـنـبـه

99/07/01

چـهـارشـنـبـه

99/07/02

چـهـارشـنـبـه

99/07/02

17

ضـوابـط طـراحـي سـاخـتـمـانـهـاي بـا مـصـالـح بـنـايـي و              مـقـاوم سـازي آن

عمران

محاسبات

پایه3به2

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/07/03

جـمـعـه

99/07/04

جـمـعـه

99/07/04

18

مـقـاوم­سـازي سـازه­هـاي فـولادي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه2به1

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/07/10

جـمـعـه

99/07/11

جـمـعـه

99/07/11

19

روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت سـازه­هـا

عمران

نظارت

پایه2به1

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/07/10

جـمـعـه

99/07/11

جـمـعـه

99/07/11

20

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

9:00

سـه­شـنـبـه

99/07/15

چـهـارشـنـبـه

99/07/16

چـهـارشـنـبـه

99/07/16

21

عـايـق­بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و سـيـسـتـم­هـاي اطـفـاي حـريـق

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

23 مهر ساعت 13:00 و 24 مهر ساعت 9:00

چـهـارشـنـبـه

99/07/23

پـنـجـشـنـبـه

99/07/24

پـنـجـشـنـبـه

99/07/24

22

سـاخـتـمـان­هـاي هـوشـمـنـد 2

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

13:00

یـکـشـنـبـه

99/07/27

دوشـنـبـه

99/07/28

دوشـنـبـه

99/07/28

تـوجـه:

1-      دوره آمـوزشـی و آزمـون پـایـانـی هـر دو آنـلایـن مـی­بـاشـنـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان كرمان

 آخرین مطالب