برگزاری آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

برگزاری آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با حضور آقای دکتر اوحدی دبیر هیات مدیره و آقای مهندس طوفان مدیر اداری سازمان عصر روز سه شنبه 1399/04/18 برگزار شدآخرین مطالب