تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در تیرماه 99

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در تیرماه 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

تقویم آموزشی دوره­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تیرماه 1399

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

14:00

یـکـشـنـبـه

99/04/22

دوشـنـبـه

99/04/23

دوشـنـبـه

99/04/23

2

روشـهـای تـولـیـد صـنـعـتـی سـاخـتـمـان

عمران

نظارت

پایه2به1

14:00

سـه­ شـنـبـه

99/04/24

چهار شـنـبـه

99/04/25

چهار شـنـبـه

99/04/25

3

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

9:00

پـنـجـشـنـبـه

99/04/26

جـمـعـه

99/04/27

جـمـعـه

99/04/27

4

اجـراي سـاخـتـمـان­هـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

15:00

یـکـشـنـبـه

99/04/29

سـه شـنـبـه

99/04/31

سـه شـنـبـه

99/04/31

 

 

تـوجـه:

    دوره آمـوزشـی و آزمـون پـایـانـی هـر دو آنـلایـن مـی­بـاشـنـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان كرمانآخرین مطالب