پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان

پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت پیش ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای سازمان، پانزدهم تیرماه اعلام شد. اعضای محترم برای پیش ثبت نام از طریق سامانه مهندسین، قسمت مراسم و امور رفاهی اقدام کنند.