تعرفه خدمات مهندسی 1399

تعرفه خدمات مهندسی 1399

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول نرخ خدمات مهندسی در سال 1399 به ازای هر متر مربع ساختمان مطابق ابلاغ شورای مرکزی:آخرین مطالب