ارسال درخواست از طریق ایمیل سازمان

ارسال درخواست از طریق ایمیل سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مکاتبه با سازمان می توانید درخواست خود را به همراه سایر مدارک به صورت PDF از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید.(ایمیل حتما باید دارای عنوان باشد و به صورت لاتین وارد گردد)

INFO@KERMANCEO.IR