اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به پیوست نامه شماره 177706/420 مورخ 1398/12/04 مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع در خصوص توقف برگزاری تمامی سمینارها، همایش ها و دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پایه مهندسان و کاردانهای فنی جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد می گردد.آخرین مطالب