اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان رفسنجان

اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استعانت از پروردگار متعال در اجرای مواد(8) و (14) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده(76) و بند ف ماده (114) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی و ارتباط بیشتر سازمان با اعضای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان رفسنجان و ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای، براساس اختیارات نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ابلاغیه شماره 7519 مورخ 1396/10/04 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شروع فرآیند برگزاری انتخابات هیأت نمایندگی شهرستان رفسنجان اعلام می گردد.

1- اطلاعیه شماره یک هیأت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان رفسنجان

2- نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی

3- فرم خود اظهاری

4- گواهی عضویت

5- درخواست ثبت نام

6- تعهدنامه عدم تعارض منافعآخرین مطالب