بیمه مسئولیت مهندسین ناظر لوله کشی گاز

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر لوله کشی گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد خدمات بیمه مسئولیت مهندسین ناظر لوله کشی گاز مطابق قرارداد پیوست را به صورت گروهی از طریق مناقصه واگذار نماید، لذا مقتضی است در صورت تمایل با در نظر گرفتن کلیه شرایط قرارداد پیوست، نسبت به اعلام حق بیمه پیشنهادی خود اقدام نمائید.آخرین مطالب