مناقصه خرید سنگ

مناقصه خرید سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان قصد خرید سنگ براساس مشخصات و متراژ جدول ضمیمه جهت ساختمان نمایندگی خود در شهر زرند را دارد لذا در صورت تمایل نسبت به کامل نمودن جدول ضمیمه و پس از امضاء و ممهور نمودن و در پاکت در بسته قراردادن حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 تحویل واحد اداری سارمان نمایید.آخرین مطالب