برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/30

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـعـمـاري پـايـدار و روش­هـاي صـرفـه­جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

 

معماري

 

نظارت و طراحي

 

پایه3به2

 

 

 

08:30


چـهـارشـنـبـه

98/11/30

پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب