اطلاعیه مناقصه اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی زرند(2)

اطلاعیه مناقصه اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی زرند(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان قصد اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی خود در شهر زرند را دارد لذا مقتضی است در صورت تمایل با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در سایت سازمان اقدام نمایند.

CD نقشه ها و مشخصات فنی از واحد اداری سازمان دریافت گردد.آخرین مطالب