تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 1398

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره­هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در بـهـمـن و اسـفـنـد­مـاه 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/11/20

یـکـشـنـبـه

98/11/20

یـکـشـنـبـه

98/11/20

2

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/11/23

چـهـارشـنـبـه

98/11/23

چـهـارشـنـبـه

98/11/23

3

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/11/24

پـنـجـشـنـبـه

98/11/24

پـنـجـشـنـبـه

98/11/24

4

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/11/25

جـمـعـه

98/11/25

جـمـعـه

98/11/25

5

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:30

سـه­شـنـبـه

98/11/29

سـه­شـنـبـه

98/11/29

سـه­شـنـبـه

98/11/29

6

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/12/04

یـکـشـنـبـه

98/12/04

یـکـشـنـبـه

98/12/04

7

نـكـات اجـرايـي سـازه­هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك­كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

سـه­شـنـبـه

98/12/13

سـه­شـنـبـه

98/12/13

سـه­شـنـبـه

98/12/13

8

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/12/14

چـهـارشـنـبـه

98/12/14

چـهـارشـنـبـه

98/12/14

9

نـکـات اجـرایـی پـي­هـاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

سـه­شـنـبـه

98/12/20

سـه­شـنـبـه

98/12/20

سـه­شـنـبـه

98/12/20

10

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/12/22

پـنـجـشـنـبـه

98/12/22

پـنـجـشـنـبـه

98/12/22

11

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/12/23

جـمـعـه

98/12/23

جـمـعـه

98/12/23

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب