اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان

اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احکام اعضا کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان، روز پنج شنبه ۹۸/۱۰/۲۶ اعطا گردید.آخرین مطالب