برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/01

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

 

معماري

 

نظارت و طراحي

 

پایه2به1

 

8:30


سـه­ شـنـبـه

98/11/01

چـهـارشـنـبـه

98/11/02

چـهـارشـنـبـه

98/11/02

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب