ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، بدینوسیله ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان"طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی" که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ 1398/08/01 در کل کشور، ابلاغ می گردد. زمان انقضای ویرایش سال 1392 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، دو سال بعداز تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابراین از تاریخ 1398/08/01 لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هر کدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.آخرین مطالب