برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/24

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

 

 

معماری

 

نظارت و طراحی

 

 


پایه3به28:30


 

سـه ­شـنـبـه

98/10/24

 

چـهـارشـنـبـه

98/10/25

 

چـهـارشـنـبـه

98/10/25

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب