اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/18

اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

با همکاری دفتر منطقه ه­ای جنوب­ شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می­نماید.

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

تاریخ و ساعت شروع کلاس

تاریخ و ساعت پایان کلاس

تاریخ و ساعت امتحان

محل برگزاري

اصـول و طـراحـی ایـمـنـی حـریـق و مـقـاومـت در بـرابـر آتـش بـر اسـاس مـبـحـث سـوم مـقـررات مـلـی سـاخـتـمـان

عمران و معماری

نظارت

پایه3به2

و

پایه2به1

چـهـارشـنـبـه

98/10/18

ساعت8:30الی13:00

و

14:00 الی 16:00

پـنـجـشـنـبـه

98/10/19

ساعت9:00الی12:30

و

13:30الی15:00

پـنـجـشـنـبـه

98/10/19 ساعت 15:00

سـاخـتـمـان شـمـاره 2 سـازمـان واقـع در شـهـرک لالـه، خـیـابـان شـهـیـد زریـسـفـی 8، سـالـن آمـوزش

تـوجـه:

1-     طـبـق ابـلاغـیـه دفـتـر مـقـررات مـلـی و کـنـتـرل سـاخـتـمـان این دوره بـه عـنـوان یـک دوره آمـوزشـی ارتـقـاء پـایـه بـرای مـهـنـدسـان رشـتـه­ هـای عـمـران و مـعـمـاری صـلاحـیـت نـظـارت مـنـظـور مـی­گـردد.

2-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب