برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/10/15

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران  98/10/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

 

عمران

 

 

نظارت

 

 

پایه3به2

 

15:00


 یـکـشـنـبـه

98/10/15

 دوشـنـبـه

98/10/16

دوشـنـبـه

 98/10/16

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان