تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1398

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمـسـتـان 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

15:00

یـکـشـنـبـه

98/10/15

دوشـنـبـه

98/10/16

دوشـنـبـه

98/10/16

2

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

سـه ­شـنـبـه

98/10/24

چـهـارشـنـبـه

98/10/25

چـهـارشـنـبـه

98/10/25

3

اجـرای سـاخـتـمـان­هـای بـتـنـی

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/10/26

جـمـعـه

98/10/27

جـمـعـه

98/10/27

4

الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30

سـه­ شـنـبـه

98/11/01

چـهـارشـنـبـه

98/11/02

چـهـارشـنـبـه

98/11/02

5

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان­هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي            سـاخـتـمـان­هـاي مـتـداول

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/11/03

جـمـعـه

98/11/04

جـمـعـه

98/11/04

6

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان­هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي           سـاخـتـمـان­هـاي بـلـنـدمـرتـبـه

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/11/03

جـمـعـه

98/11/04

جـمـعـه

98/11/04

7

تـدابـيـر لازم درصـرفـه­جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـان­هـا 1

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/11/17

جـمـعـه

98/11/18

دوشـنـبـه

98/11/28

ساعت 16:00

8

تـدابـيـر لازم در صـرفـه­جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـان­هـا 2

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/11/17

جـمـعـه

98/11/18

دوشـنـبـه

98/11/28

ساعت 16:00

9

مـعـمـاري پـايـدار و روش­هـاي صـرفـه­جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/11/30

پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

10

روش­هـا و تـکـنـیـک­های اجـرای نـظـام سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عمران و معماري

اجرا

پایه2به1

15:00

پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

جـمـعـه

98/12/02

جـمـعـه

98/12/02

11

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/12/08

جـمـعـه

98/12/09

جـمـعـه

98/12/09

12

اجـراي سـاخـتـمـان­هـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/12/15

جـمـعـه

98/12/16

جـمـعـه

98/12/16

  

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان كرمانآخرین مطالب