برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/06

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ورود به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


نـکـات
 اجـرایـی سـازه­هـاي فـولادي (1(

 

عمران و معماری

 

اجرا

 

3

 

8:30

جـمـعـه

98/10/06

جـمـعـه

98/10/06

جـمـعـه

98/10/06

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب