سمینار نظارت برق در شهرستان رفسنجان 98/10/12

سمینار نظارت برق در شهرستان رفسنجان 98/10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 سـمـیـنـار "نـظـارت بـرق"

 ويژه مـهـنـدسـيـن بـرق

با امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشتغال  در شـهـرسـتـان رفـسـنـجـان

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

مـحـل بـرگـزاري

1

نـظارت بـرق

پـنـجـشـنـبـه 98/10/12

و

جـمـعـه 98/10/13

8:30 الي 14:30

رفسنجان، بلوار زيتون، خیابان نظام مهندسی، دفتر نمايندگي رفسنجان

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار: بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسـی، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب