معرفی آقای مهندس قزوینی پوراکبری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی دوره هشتم

معرفی آقای مهندس قزوینی پوراکبری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی دوره هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای مهندس قزوینی پور اکبری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی دوره هشتم معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، اعتبارنامه منتخبین توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1398/09/11 در مراسم تودیع اعضای دوره هفتم و معارفه اعضای دوره هشتم شورای مرکزی به ایشان اعطا گردید و بدین ترتیب فرآیند انتخاب اعضای شورای مرکزی به ایستگاه پایانی خود رسید.

براساس این گزارش و به نقل از مرکز اطلاع رسانی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه وشهرسازی، 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین 66 نفر معرفی شده توسط هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای مرکزی سازمان را تشکیل میدهند.

هیئت مدیره انتخاب خزانه دار سازمان استان، بعنوان عضو رشته مکانیک شورای مرکزی را به جامعه مهندسی استان تبریک عرض مینماید و برای ایشان و سایر منتخبین آرزوی موفقیت و توفیق  روزافزون دارد.آخرین مطالب