برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/09/07

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/09/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران

 

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

سـيـسـتـم­هـاي مـقـاوم فـلـزي و بـتـنـي

 

عمران

 

 محاسبات

 

 

 پایه3به2

 

 

 

8:30

پـنـجشـنـبـه

     98/09/07

 

 جـمـعـه

98/09/08

 

جـمـعـه

 98/09/08

 

2

سـيـسـتـم­هـاي مـقـاوم بـتـن ­آرمـه

 

عمران

 

محاسبات

 

پایه2به1

 

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/09/07

جـمـعـه

98/09/08

جـمـعـه

98/09/08

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب