سمینار ارت و اندازه گیری آن ویژه مهندسین برق در شهرستان رفسنجان 98/08/30

سمینار ارت و اندازه گیری آن ویژه مهندسین برق در شهرستان رفسنجان 98/08/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 سـمـیـنـار "ارت و انـدازه­گـیـری آن"

 ويــــژه مـهـنـدسيـــن بــــرق

با امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشـتـغـال در شـهـرسـتـان رفـسـنـجـان

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

مـحـل بـرگـزاري

1

ارت و انـدازه­گـیـری آن

پـنـجـشـنـبـه 98/08/30

و

جـمـعـه 98/09/01

8:30 الي 14:30

رفسنجان، بلوار زيتون، خیابان نظام مهندسی، دفتر نمايندگي رفسنجان

 تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري سمينار: بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسـی، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب