پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 97

پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به اینکه در قرارداد بیمه تکمیل درمان سازمان منتهی به 1397/04/31، حسب برخی از گزارشات ارائه خدمات به اعضای محترم سازمان به نحو مطلوب و مناسبی صورت نگرفته است و سازمان در نظر دارد در صورت وصول گزارش رسمی نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید، لذا از تمامی اعضایی که تحت پوشش بیمه تکمیل درمان موضوع این قرارداد بوده اند و هزینه های درمان ایشان پرداخت نشده یا بطور ناقص پرداخت شده است، تقاضا دارد حداکثر تا تاریخ 1398/08/30 تقاضای خود را به همراه مدارک مستند مربوطه، به سرکار خانم غنی زاده تحویل نمایند.آخرین مطالب