سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/26

سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

  

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

یـکـشـنـبـه

98/08/26

16 الي 20

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب