برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/22

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه­ جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماری

نظارت و طراحی

پایه3به2

8:00

چـهـارشــنـبـه

98/08/22

پـنـجـشـنـبـه

98/08/23

پـنـجـشـنـبـه

98/08/23

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی  می بـاشـد.

  حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب